Календар відкривається - літо починається

23.05.2017 10:43

Яскравої літньої пори, коли звідусіль лине дзвінкий пташиний спів, а око милує різнобарв'я трав, здається, у самому повітрі бринить натхнення. Погодьтеся, споглядаючи цю красу, хочеться її примножувати: образним словом, неповторною мелодією, грайливим рухом. Улітку, коли вся природа ніби запрошує нас до відпочинку, важливо правильно організувати й змістовно наповнити життєдіяльність дітей. Тож з'ясуємо, як зробити перебування дошкільників у дошкільному закладі цікавим та водночас якнайповніше ознайомити їх із літньою темою.

Нарешті ми дочека­лися — і настала ця дов­гожданна пора подоро­жей та розваг, фантазій і здійснення мрій — дзвін­ке літо! Воно кличе нас до гладі озера, запашних трав і яскравих метеликів, запрошує швидше става­ти на ролики й сідати на велосипеди, бігати босо­ніж по теплих калюжах і з м'ячем по футбольному полю, вирушати в походи, далекі подорожі в незвіда­ні краї.

ОРГАНІЗОВУЄМО ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ УЛІТКУ

Для дітей літо — без­турботна пора позитив­них емоцій та приємного відпочинку. А для педаго­гів — це гарячий час тривог і турбот. Цієї пори перед нами щоразу постають за­питання: як перетвори­ти знайомі дошкільникам ділянки дошкільного на­вчального закладу в не­звичайний світ та створи­ти сприятливі умови для повноцінного відпочинку кожної дитини?

Аби зробити перебу­вання дошкільників у дошкільному закладі влітку цікавим і невимушеним, педагогічний колектив має щоденно уріз­номанітнювати їхню жит­тєдіяльність, організовуючи, зокрема, творчі майстерні, реа­лізовуючи проекти, залучаючи дітей до дослідницької та тру­дової діяльності, а також вла­штовуючи для них сюрпризні моменти та розваги, що ство­рюють радісний, піднесений настрій. Водночас влітку слід збільшити час перебування ді­тей на свіжому повітрі й неод­мінно здійснювати фізкультур­но-оздоровчі заходи.

З метою всебічного роз­витку дошкільників пропонує­мо розглядати тему «Здрастуй, літо!» в таких аспектах: я знаю, я радію, я пізнаю.

Я ЗНАЮ

Літо відкриває широ­кі можливості для формуван­ня реалістичних уявлень дітей про природу, виховання в них допитливості, уміння спостері­гати, логічно мислити. Значно урізноманітнюються в літніх умовах такі звичні, на перший погляд, форми роботи з дітьми, як праця і спостереження в при­роді, ознайомлення з довкіл­лям тощо. Тож необхідно вико­ристовувати сприятливі погодні умови для організації ціка­вих екскурсій і прогулянок, аби показати дошкільникам те, чого вони не зможуть побачи­ти в інші пори року, наприклад, сезонну сільськогосподарську працю дорослих тощо.

Особливості літнього пе­ріоду стануть у пригоді й під час формування уявлень дітей про залежність сезонних змін у природі від обертання Зем­лі навколо Сонця. Потрібно на­вчати дошкільників визначати характерні зміни, що відбува­ються влітку з погодою, у рос­линному та тваринному світі, а також помічати особливос­ті організації сільськогосподар­ської праці. Відтак слід підвести дітей до висновку, що всі живі істоти змінюють свою поведін­ку залежно від погодних умов, а за поведінкою комах або тва­рин можна ще й прогнозувати зміни в природі.

Ефективним способом за­кріпити отримані знання є ство­рення інтелектуальної кар­ти. Під час такої форми роботи з дошкільниками слід звернути їхню увагу на такі аспекти літ­ньої теми:

- квіти, що розцвітають у літні місяці;

- дарунки літа — ягоди, фрукти та овочі (Який мі­сяць що дарує? Чи мож­ливі вони без праці до­рослих?);

- літні розваги та подо­рожі;

- свята — релігійні (Івана Купала, Трійця) та дер­жавні (День Незалежнос­ті, День Конституції).

У межах літньої теми змі­нюються й джерела інформа­ції. Якщо під час проживання інших тем ми зазвичай зверта­ємося до енциклопедичної лі­тератури, то влітку маємо змогу отримувати інформацію безпо­середньо під час взаємодії з ре­альними об'єктами навколиш­нього світу.

Я РАДІЮ

Особливу увагу дошкіль­ників потрібно звернути на ми­лування природою. Свіже й тепле повітря, зелень пар­ків, лісів і полів — усе це спри­ятиме вихованню в дітей лю­бові й дбайливого ставлення до природи, інтересу до її явищ і об'єктів. Тож відкриємо з ді­тьми світ живої природи: підемо до парку, озера, поспостерігаємо за життям мурашника, польо­том бабки, послухаємо спів пта­хів, спробуємо розгледіти в гус­тій кроні дерева пташине гніздо.

Під час спостережень у природі вихователь має ак­тивно використовувати емоцій­но забарвлену лексику, образні вислови та стійкі словосполу­чення, застосовувати елемен­ти емпатії (наприклад, «Я — кра­плинка», «Я веселий — сумний дощик»).

Розглядаючи літні пей­зажі, доцільно організу­вати з дітьми хвилинки милування, а відтак — обговорен­ня у вигляді «відкритого мікрофо­на» або обміну думками на тему «За що ми любимо літо?».

Формуванню образного мислення дошкільників сприя­тимуть лексичні вправи на до­бір асоціацій до слова «сонеч­ко» («краплинка», «промінчик», «травичка» тощо) та обговорен­ня літнього настрою. Під час такого обговорення доцільно використати піктограми, сим­волізацію, психологічні етюди.

Я ПІЗНАЮ

Основний напрям у робо­ті з дітьми влітку — це набуття ними досвіду пізнання, пізна­вального спілкування, взаємодії та унаочнення результатів у різ­них видах дитячої творчості. Дітей цікавлять, зокрема, такі за­питання:

- Де ночує сонечко?

- Звідки взялося найперше насіння?

- Куди зникає калюжа?

- Чому люди, які не пра­цюють, не перетворюють­ся в мавп?

- Як сплять мурашки?

- Як бджоли знаходять до­рогу додому?

А відповіді на ці та інші за­питання вони отримують під час активної взаємодії з довкіллям.

У літній період вихователь має змогу організувати ігри ді­тей із піском — сендплей (від англ. sendplay — гра з піском), що є ефективним способом роз­витку уяви дошкільників та за­собом корекційного впливу. Адже, граючись із піском, до­шкільник почувається госпо­дарем свого маленького світу, режисером вистави, що розігру­ється в пісочниці.

Для ігор із піском до­цільно пропонувати ді­тям різні дрібні фігурки, іграшки тощо, а відтак органі­зовувати такі тематичні ігри: «Пустеля», «Дно моря», «Збираємо городину», «Зоопарк», «Бабусине подвір'я влітку», «Домашні тва­рини», «Джунглі», «Заповідник», «Пляж», «Наш майданчик», «Буді­вельний майданчик», «Грядка вліт­ку», «Оазис», «Квітуча долина».

Діти активно включають­ся в пізнання закономірнос­тей у навколишньому світі під час прогулянок на природі, дослідів із природними матері­алами, трудової діяльності на дослідно-експериментальній ділянці.

Формуванню цілісної картини світу в дошкіль­ників сприятиме цикл дослідів: «Ми, крапельки води, по­стійно подорожуємо», «Я — соняч­ний промінчик. Я несу енергію Землі — світло й тепло. Шлях від зірки Сонце до планети Земля я до­лаю за вісім хвилин», «Я — повітря­на кулька. Я вмію літати, а роблю це завдяки повітрю, яке всереди­ні мене та навколо. Воно для всіх найважливіше. Хочеш познайоми­тися з ним? Тож полетімо разом».

Занурити дітей у світ до­сліджень та відкриттів з метою вивчення із дошкільниками за­кономірностей природних явищ дає змогу робота на метеомайданчику дитячого садка. Метеомайданчик із розміщеним на ньому спеціальним устат­куванням призначений для на­вчання дітей основ прогнозу­вання стану погоди. Там діти вчаться користуватися компа­сом, з'ясовують, яким приладом можна виміряти швидкість ві­тру, як дізнатися температуру повітря та ґрунту тощо. За до­помогою сонячного годинника діти самостійно можуть визна­чати, котра зараз година, а на барометрі простежувати воло­гість повітря.

Обов'язковими атрибута­ми проживання літньої теми є, звісно, цікаві книги, кольоро­ві олівці, фарби та крейда. Ма­лювання чудово розвиває уяву та фантазію, а використання яскравих фарб і нетрадиційних технік малювання та дизайн-діяльності сприяє розвитку твор­чого потенціалу дошкільників.

Звертаємо вашу увагу на те, що взаємодія з дітьми в межах цієї теми переноситься в зону свободи та керованої свободи, а відповідно до цього змінюється і спосіб взаємодії вихователя з дітьми. Рекомендуємо віддавати перевагу не «занятійним» формам взаємодії, а саме спільній проектній діяльності. З цією метою пропонуємо до вашої уваги розробки кількох літературних проектів на літню тематику, в основі яких — казки Ігоря Фарбаржевича «Суничний дощик» і Юрія Ярмиша «Добре серце», мультфільм «Канікули Боніфація» та оповідання Олеся Гончара «Дядько Роман і золотокрилки».

Під час проживання теми «Здрастуй, літо!» дошкільний заклад має стати для дітей міс­цем нових вражень, ігор, за­гадок, друзів. Щодня ми має­мо бачити сяйливі очі дітей, а в них — запитання «А що ж буде сьогодні?». Наше завдан­ня — запалювати нові зірки й зі­рочки успішності в серцях дітей. Адже разом із ними ми відкри­ваємо нові можливості та праг­немо цікаво й весело прожити це маленьке життя — літо!


Порада: можна запропонувати дітям створити колаж «Наше літо», «Барви літа», «Мільйон сонечок», оформити газету «Моя улюблена літня розвага» або «Чого я очікую від літа» чи під час дизайн-діяльності разом із вихователем виготовити різні творчі вироби з використанням природного матеріалу «Сонечки», «Жучки», «Метелики», а також спільний фотоальбом «Наше літо».

 

—————

Назад


Національна гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Контакт

Сумський санаторний ДНЗ №24 "Оленка"

40009, Україна, м. Суми,
вул. Пушкіна, 49А


(0542) 61-13-33


Оголошення

Інформація для батьків щодо прийому дітей під час карантину

06.08.2020 14:54
Інформація для батьків  Запис дітей з електронної черги в дошкільний заклад буде проводитись 10.08.2020  з 13.00 до 14.00 на вході в дошкільний заклад. Для оформлення документів повинен бути один представник родини, без дитини, у захисній масці та мати з собою: - копію...

—————

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 386 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:50

—————

Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 або 772 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:48

—————


счетчик посещений