Семінар-практикум «Спортивні ігри і вправи — ефективний засіб фізичного виховання дошкільників» - Іващенко С.М., вихователь-методист

24.05.2016 16:23

МЕТА:

1. Поглибити і закріпити знання про су­часні вимоги до організації і проведення спортивних вправ та ігор з елементами спорту, а також про олімпійський рух як про найбільш важливий культурологіч­ний феномен сучасності.

2. Вправляти у вмінні добирати форми ро­боти відповідно до поставлених завдань.

3. Удосконалювати аналітичні вміння педа­гогів.

4. Розвивати інтелектуально-креативний потенціал.

5. Сприяти формуванню особистісної актив­ної позиції кожного учасника семінару-практикуму.

 

ХІД СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ

Вправа «Активне слухання»

Мета: розвивати навички активного слухання, уміння висловлювати власні думки.

Учасники семінару-практикуму слухають неве­личку доповідь ведучого про тіло людини.

Тіло людини

Ведучий: Навколишній світ досконалий та гар­монійний. Так само досконало та гармонійно створена людина. Серед чудових творінь При­роди є одне виняткове — тіло людини, наше тіло. Природа заклала в нього величезні можливості. Частина з них виявляється відразу після наро­дження. Частина виявлятиметься в міру дорос­лішання і турботи дорослих. Але є і такі мож­ливості, про які ми мало знаємо або навіть не здогадуємося.

Тіло — це довершений інструмент, яким ми послуговуємося протягом усього життя. Тому так важливо дбати про нього з раннього дитинства. При цьому варто пам'ятати: саме фізична культу­ра дає змогу забезпечити гармонійний розвиток і фізичну красу нашого тіла.

• Як ви вважаєте, чим людині допомагає фізична культура?

• Чи можна відрізнити фізкультурника від інших людей? За якими ознаками?

• Чи потрібно займатися фізичною культу­рою якнайраніше?

Педагоги відповідають на запитання ведучого, аргументуючи свої відповіді.

Ведучий: Заняття фізичною культурою не лише позитивно впливають на фізичне здоров'я дітей, а й сприяють вихованню в них цінних вольових якостей — завзятості, наполегливості, винахід­ливості, мужності. П'єр де Кубертен (Pierre de Coubertin), французький громадський діяч, ініці­атор відродження давньогрецьких олімпійських змагань, вважав, що ідея олімпійського руху по­верне людству «дух свободи, мирного змагання і фізичного вдосконалення...».

Проводити у своїй країні Олімпійські ігри завжди почесно та престижно. Тому кожна кра­їна мріє стати хазяйкою цих змагань. Зазвичай країна, яка хоче провести у себе змагання, по­дає заявку до Міжнародного олімпійського ко­мітету.

Ми теж хочемо провести Олімпійські ігри на базі нашого дошкільного закладу, і тому написали листа до Міжнародного олімпійського комітету, щоб започаткувати олімпійський рух педагогів-«дошкільників». А до листа ми додали фотографії, з яких видно чудові умови, що створено в нашому дошкільному закладі: прекрасно оснащені спор­тивну залу, групові кімнати, майданчики, а ще — різні види фізкультурно-оздоровчої роботи з ді­тьми.

Тож давайте ознайомимося з цими фотома­теріалами.

Вправа «Чия команда швидше»

Мета: формувати уміння класифікувати тради­ційні і нетрадиційні форми фізкультур­но-оздоровчої роботи.

Обладнання: набір фотографій з різними видами фізкультурно-оздоровчої роботи; червоні та зелені фішки.

Ведучий довільно об'єднує педагогів у дві групи та пропонує їм розглянути фотокартки з різними видами фізкультурно-оздоровчої робо­ти і прикріпити їх до дошки. Перша команда має прикріпити фотографії з традиційними формами роботи зеленими фішками зліва. Друга коман­да — фотографії з нетрадиційними формами ро­боти червоними фішками справа.

Ведучий: Ви гарно виконали завдання. А тепер я пропоную вам стати першовідкривачами олімпій­ського руху педагогів-«дошкільників» і ще краще ознайомитися зі спортивними іграми і вправами з елементами спорту.

Щоб краще познайомитися з учасниками на­ших Олімпійських ігор, я запрошую вас утворити коло здоров'я.

Вправа «Коло здоров'я»

Мета:

1) створити позитивний настрій;

2) налаштувати педагогів на активну роботу;

3) познайомити учасників одне з одним;

4) визначити здоров'я як багатогранне по­няття;

5) об'єднати учасників у команди.

Обладнання: кошик; м'ячі червоного, жовтого, синього і зеле­ного кольорів.

Ведучий пропонує педагогам стати у коло. У центрі кола розміщено кошик з м'ячами чер­воного, жовтого, синього і зеленого кольорів. Ко­жен педагог по черзі має назвати слово, яке пев­ним чином стосується поняття «здоров'я». Це слово має починатися з тієї букви, з якої почина­ється ім'я педагога. Наприклад, моє ім'я — Інна, я називаю слово «імунітет». Після того як педагог назвав слово, він підходить до кошика з різноко­лірними м'ячами і бере один м'яч такого кольору, який найбільше відображає його сьогоднішній настрій.

Залежно від того, якого кольору м'ячі обрали педагоги, їх об'єднують у чотири команди — жов­того, зеленого, червоного та синього м'ячів.

Ведучий: Традиційним атрибутом Олімпійських ігор є прапор. Це стяг білого кольору, в центрі якого розміщена емблема з п'яти переплетених кілець, що символізують п'ять об'єднаних в олім­пійський рух континентів.

Я пропоную вам зараз створити нашу олім­пійську емблему. І ми зможемо підняти прапор та почати Олімпійські ігри.

Вправа «Емблема здоров'я»

Мета:

1) закріпити знання нормативно-правової бази фізкультурно-оздоровчої роботи;

2) визначити аспекти видів здоров'я;

3) розвивати креативне мислення педагогів.

Обладнання: по одному великому аркушу паперу для кожної команди; різноколірні маркери або фломастери.

Ведучий пропонує учасникам чотирьох ко­манд створити по одній емблемі, в якій було б ві­дображено їхні асоціації, що символізують пев­ний аспект здоров'я, а саме:

• команда жовтого кольору створює емб­лему соціального здоров'я;

• команда синього кольору створює ембле­му фізичного здоров'я;

• команда зеленого кольору створює емб­лему духовного здоров'я;

• команда червоного кольору створює емблему психічного здоров'я.

Закінчивши роботу, кожна команда презен­тує свою емблему та розміщує її на олімпійському прапорі.

Ведучий: Олімпійський прапор піднято. Розпочи­наємо наші Олімпійські ігри.

Ведучий піднімає прапор олімпійського руху педагогів-дошкільників.

Ведучий: У давнину перед початком змагань спортсмени приходили до храму Зевса в Олімпії, запалювали священний вогонь і давали клятву бо­ротися чесно. Священний олімпійський вогонь і сьогодні символізує мир і дружбу народів. Бага­то разів його передаватимуть із рук у руки, багато країн перетне він, не згасаючи, перш ніж досягне країни, у якій проводять ігри цього року.

А кому ви надали б право запалити олімпій­ський вогонь наших Олімпійських ігор?

Учасники семінару-практикуму колегіально обирають педагога, який запалює вогонь олімпійських змагань.

Ведучий: Кожен спортсмен, який бере участь в Олімпіаді, сподівається на перемогу, на мож­ливість одержати новий життєвий досвід. Тож я пропоную вам паперових голубів як символ ва­ших очікувань.

Вправа «Очікування»

Мета: визначити очікування кожного педагога від участі в семінарі-практикумі.

Обладнання: паперові голуби для кожного педагога.

Ведучий роздає кожному учаснику по од­ному паперовому голубу і пропонує написати на крилах голуба свої очікування від семінару-прак­тикуму. Кожен має зберегти свого голуба до за­кінчення заходу.

Ведучий: Щоб підготувати спортсменів до сер­йозного змагання, слід провести розминку. Про це завжди турбується тренер. Тренер — це ерудо- ваний та майстерний фахівець, який передає свій досвід спортсмену і готує його до змагань. Тренер завжди почувається щасливим, коли його учні досягають високих результатів. Справжнього тренера вирізняє насамперед висока внутрішня культура, педагогічний талант і пристрасна любов до справи, якій він служить.

Тож нашою розминкою буде вправа «Мето­дичний бумеранг».

Вправа «Методичний бумеранг»

Мета:

1) актуалізувати знання про засоби фізич­ного виховання дітей;

2) вчити класифікувати засоби фізичного виховання дітей на традиційні та сучасні.

Ведучий пропонує учасникам семінару об'єднатися в дві групи, відповідно до їхнього пе­дагогічного стажу:

  • команда «Спортсмени» — педагоги з пе­дагогічним стажем до 10 років;
  • команда «Тренери» — педагоги з педаго­гічним стажем понад 10 років.

Учасник команди «Тренери» називає пев­ний традиційний засіб фізичного виховання ді­тей члену команди «Спортсмени», а той коротко охарактеризовує його. Потім учасник команди «Спортсмени» називає певний нетрадиційний за­сіб фізичного виховання дітей, а учасник коман­ди «Тренери» розповідає про нього.

Ведучий: Отже, ми з вами добре розім'ялися, а те­пер — змагання.

Вправа «Методичний дартс»

Мета: актуалізувати в педагогів знання про­грамно-методичного забезпечення фізич­ного виховання.

Обладнання: кругла мішень; дротики, як для гри в дартс; артки з назвами спортивних вправ та ігор з елементами спорту.

Ведучий пропонує учасникам семінару-практикуму об'єднатися в три команди залежно від того, з якою віковою групою дітей працює певний педагог:

1) з дітьми раннього віку;

2) з дітьми молодшого дошкільного віку;

3) з дітьми старшого дошкільного віку.

Кожна команда повинна підібрати спортивні вправи і ігри з елементами спорту для вихованців свого віку відповідно до програми. Картки з на­звами ігор і вправ за допомогою дротиків закрі­плюють на мішені:

1) на великому колі мішені — вправи для ді­тей раннього віку;

2) на середньому — вправи для дітей молод­шого дошкільного віку;

3) у центрі мішені — вправи для дітей стар­шого дошкільного віку.

Ведучий: Не сформувавши певних умінь у ран­ньому віці (вказує на велике коло мішені), не за­кріпивши навичок у молодшому дошкільному віці (вказує на середнє коло мішені), неможливо вима­гати від дітей старшого дошкільного віку правиль­ного виконання основних елементів спортивних ігор (вказує на центр мішені).

Кожен спортсмен знає, що без попередньої підготовки, наполегливих тренувань і якісного відпрацювання кожного елементу спортивної гри неможливо здолати олімпійських вершин. Для цього зазвичай створюють опорні пункти олім­пійської підготовки.

Я пропоную зазирнути до «Школи м'яча» і дізнатися, яку ж підготовку проходять діти, перш ніж оволодіти елементами спортивних ігор, необхідними для гри у футбол, баскетбол, на­стільний теніс, бадмінтон.

Вправа «Передай м'яча»

Мета: актуалізувати в педагогів знання про еле­менти спортивних ігор.

Обладнання:

  • м'ячі червоного, жовтого, синього і зеле­ного кольорів;
  • набір карток, на яких записано підготов­чі вправи для оволодіння основними еле­ментами різних спортивних ігор;
  • конверти;
  • аудіопрогравач та аудіозаписи веселої му­зики.

Ведучий пропонує учасникам семінару-практикуму взяти м'ячі і стати в коло. Кожен учасник тримає в руках свій м'яч. Коли почне звучати му­зика, потрібно передавати м'ячі по колу одне од­ному. Головне — не впустити м'яча. Коли пере­стає лунати музика, передача м'ячів припиняється. У кожного в руках має лишитися лише один м'яч. Залежно від кольору м'ячів, які тримають у руках учасники, відбувається новий поділ на команди. Тож тих учасників, які тримають у руках:

  • червоний м'яч — зараховують до коман­ди з підготовки дітей до оволодіння осно­вними елементами гри в баскетбол;
  • синій м'яч — зараховують до команди з підготовки дітей до оволодіння осно­вними елементами гри в бадмінтон;
  • жовтий м'яч — зараховують до команди з підготовки дітей до оволодіння основни­ми елементами гри в настільний теніс;
  • зелений м'яч — зараховують до коман­ди з підготовки дітей до оволодіння осно­вними елементами гри у футбол.

Ведучий пропонує командам відібрати з на­бору карток, на яких записано підготовчі впра­ви для оволодіння основними елементами різних спортивних ігор, ті, що потрібні кожній команді, і скласти їх у конверти.

Виграє та команда, що виконала завдання швидше.

Увага! Такий спосіб розподілу на коман­ди можна застосовувати перед кожною вправою.

Вправа «Педагогічний пінг-понг»

Мета:

1) провести ранжування підготовчих вправ відповідно до послідовності вивчення основних елементів певної спортивної гри;

2) визначити рівень знань програмно-методичного забезпечення спортивних вправ і ігор з елементами спорту.

Обладнання: набори карток, на яких записано підго­товчі вправи для оволодіння основними елементами різних ігор.

Відповідно до нового поділу на команди учас­ники отримують від ведучого конверти з набором карток, на яких записано підготовчі вправи для оволодіння основними елементами тієї гри, яку об­рано для кожної команди (баскетбол, бадмінтон, настільний теніс та футбол). Потрібно закріпити їх на дошці від найпростіших до найскладніших.

Виграє та команда, що виконає завдання най­швидше, не допустивши при цьому жодної помилки.

Ведучий: Я вітаю переможців і запрошую всіх на­ших педагогів на ігровий майданчик для участі в наступному змаганні.

Вправа «Методична штанга»

Мета:

1) виокремити загальні правила, принципи і положення керівництва спортивними вправами і іграми з елементами спорту;

2) ознайомити з технікою безпеки під час ігор.

Обладнання: ватман із зображенням штанги; паперові «млинці» штанги червоного, си­нього, жовтого та зеленого кольорів.

Ведучий пропонує учасникам семінару-практикуму створити чотири команди: «Новач­ки», «Стабільність», «Зростання», «Майстри». Кожна команда отримує своє завдання:

1) команда «Новачки» — створює пам'ятки з техніки безпеки при виконанні дітьми спортивних вправ (намалювати картин­ки або схеми);

2) команда «Стабільність» — розробляє загальні принципи і положення керів­ництва спортивними вправами і іграми з елементами спорту;

3) команда «Зростання» — формулює основ­ні правила підбору ігор з елементами спорту;

4) команда «Майстри» — добирає основні форми роботи з різними соціальними ін­ститутами (сім'я, школа, спортивні секції тощо).

Команди виконують завдання на кольорових «млинцях» штанги і прикріплюють їх до ватмана. Потім по черзі презентують командну роботу.

Дискусія «Перемога або нічия?»

Ведучий: Як ви вважаєте, хто в спорті є пере­можцем, а хто переможеним? А чи варто під час змагань дітей створювати ситуації на кшталт «пе­ремогла дружба», в яких переможених немає? (Міркування педагогів.) Думки розділилися. Тож сьогодні нас розсудить наш арбітр.

Дискусію проводить і підсумовує практичний психолог.

Ведучий: Ось і добігли кінця наші Олімпійські ігри, під час яких ми плідно попрацювали, зокре­ма розробили методичні рекомендації з підготов­ки та проведення спортивних вправ і ігор з еле­ментами спорту з дітьми дошкільного віку. Ви зараз їх отримаєте, і, сподіваємося, вони стануть вам у пригоді.

Якщо ваші очікування від нашої зустрічі ви­правдалися, ви поповнили свій багаж знань чи­мось новим і цікавим, візьміть голубів і відпустіть їх у політ (приколіть до синьої стрічки). А ті, у кого залишилися сумніви, у кого недостатньо сил для втілення своєї мрії, залишіть їх на червоній стрічці.

—————

Назад


Національна гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Контакт

Сумський санаторний ДНЗ №24 "Оленка"

40009, Україна, м. Суми,
вул. Пушкіна, 49А


(0542) 61-13-33


Оголошення

Інформація для батьків щодо прийому дітей під час карантину

06.08.2020 14:54
Інформація для батьків  Запис дітей з електронної черги в дошкільний заклад буде проводитись 10.08.2020  з 13.00 до 14.00 на вході в дошкільний заклад. Для оформлення документів повинен бути один представник родини, без дитини, у захисній масці та мати з собою: - копію...

—————

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 386 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:50

—————

Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 або 772 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:48

—————


счетчик посещений